Sammen med sin søster har hun gjort persisk sangtradisjon kjent i mange miljøer over hele verden. Nå gir Marjan ut et soloalbum der Øst møter Vest. På ”Blue Fields” er det likevel det østlige som setter premissene og tar styringen.

Søstrene Mahsa og Marjan Vahdat er et fenomen innen persisk vokalkunst. Sammen har de deltatt på ”Lullabies from the Axis of Evil” og skapt oppsiktsvekkende utgivelser som ”Songs from a Persian Garden”, ”I am Eve” og ”Twinklings of Hope”, sistnevnte nominert til Independent Music Awards i 2012.

Mahsa har i tillegg gjort to duett-prosjekter sammen med den amerikanske soulartisten Mighty Sam McClain og et kor-prosjekt med det norske koret SKRUK og Tord Gustavsen.

Men Marjan står ikke på noen måte tilbake for sin eldre søster. På sitt første soloalbum, ”Blue Fields” presenterer hun et lydbilde der vi nok kan merke nærvær av vestlige musikalske elementer, men hvor det persiske likevel dominerer. Foruten Marjans uttrykksfulle stemme er fløytekunstneren Pasha Hanjani (ney) og den kjente virtuosen på det persiske strengeinstrumentet kamancheh Shervin Mohajer de viktigste årsakene til dette. Begge disse tonekunstnerne er bosatt i Iran. Fra vestlig side medvirker de norske musikerne Gjermund Silset (kontrabass) og Kenneth Ekornes (trommer og perkusjon).

Marjan Vahdat har en dristighet i det vokale uttrykket som utmerker seg. Hun tar sjanser og lykkes med å fremelske en helt personlig og særpreget stil som er persisk i bunnen, men som henter inn elementer som kan gi assosiasjoner til flamenco, kurdisk vokalkunst og sigøynersang.

På repertoaret står melodier skapt av Marjan selv til persiske dikt av Rumi, Tahereh Ghorattolein og nålevende forfattere som Mohammad Ibrahim Jafari, men hun inkluderer også kurdiske og aserbaijanske tradisjonelle sanger.

Marjan har som kvinne ikke lov til å opptre for menn i sitt hjemland Iran, men denne innspillingen styrker hennes mulighet til å presentere sin kunst for et internasjonalt publikum. Hun opptrer ofte i Asia og i Europa og Amerika.

Innspillingen er gjort i Olai Petrus-kapellet på Sigtunastiftelsen i Sigtuna, Sverige. Dette gamle senteret for dialog og kultur har gjennom mange år vært en inspirasjonskilde for plateutgiveren Kirkelig Kulturverksted, og produksjonen har skjedd i et samarbeid med den svenske stiftelsen. Produksjonen er også støttet av det norske Utenriksdepartementet.

Her kan du høre opptak fra programmene Jungeltelegrafen og Kulturnytt der Marjan Vahdats nye plate blir omtalt.

Kulturnytt

FXCD 388 – Marjan Vahdat – Blue Fields

EAN: 7041889638826

Tracklist:
1. Rooted in you
2. Shevano
3. Tazarv
4. Song of spring
5. Blue longing
6. Stately Cypress
7. Beholding the Twilight
8. A Dream
9. Joyful Breeze of Spring
10. Bird of Heart

______________________________________________________________________________

Marjan Vahdat

«Blue Fields»

Together with her sister, Marjan Vahdat has made Persian song tradition familiar the world over. Now Marjan is releasing a solo album where East meets West. On «Blue Fields», however, the Eastern elements guide the music and take control.

The sisters Mahsa and Marjan Vahdat are a phenomenon within Persian vocal art. Together they have performed on «Lullabies from the Axis of Evil» and produced such sensational releases as «Songs from a Persian Garden», «I am Eve» and «Twinklings of Hope»; this last release was nominated for the Independent Music Awards in 2012.

Mahsa has also taken part in two duet projects with American soul artist Mighty Sam McClain and in a choir project with the Norwegian choir SKRUK and Tord Gustavsen.

In no way is Marjan left in the shadow of her older sister. On her first solo album, «Blue Fields», she presents a sound where we discern the presence of Western musical influence, but where the Persian element still dominates. In addition to Marjan’s expressive voice, the flute artist Pasha Hanjani (ney) and the renowned virtuoso on the Persian string instrument kamancheh, Shervin Mohajer, are the most important reasons for this. They both live in Iran where they practise their musical art. The Western element is contributed by the Norwegian musicians Gjermund Silset (double bass) and Kenneth Ekornes (drums and percussion).

Marjan Vahdat has an outstanding boldness in her vocal expression. She dares to take chances and succeeds in delivering a completely personal and characteristic style that is Persian in its roots, but which also has adopted elements that might give associations to flamenco, Kurd vocal art and Gypsy songs.

Her repertoire includes songs she has written to the Persian poems of Rumi, Tahereh Ghorattolein and contemporary writers like Mohammad Ibrahim Jafari, but she also sings Kurd and Azerbaijani traditional songs.

Marjan is prohibited from performing for men in her native country of Iran, but this recording makes it possible for her to present her art to an international audience. She often performs in Asia, and in Europe and the Americas.

This CD was recorded in the Olai Petrus chapel at the Sigtuna Foundation in Sigtuna, Sweden. This venerable centre of dialogue and culture has served as a source of inspiration for KKV, the album producer, and this recording has been made in cooperation with the Swedish foundation. This production has also been funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

 

Del utgivelse