Kirkevergen beklaget forrige helg sitt brev om brudd i forhandlingene med KKVog ønsker å gjenoppta samtalene om husleie for Jakob.

KKV har kommet Kirkelig Fellesråd i møte og sagt oss villige til å doble husleien. Slik vi leser Kirkevergens egne tall som vi nå har fått innsyn i, vil det dekke både de løpende avgifter og kostnader til alminnelig vedlikehold samt bidra med 300.000 til kirkevergens administrasjon. At forhandlingene har trukket ut i tid skyldes ikke KKV.

Denne saken kan løses ved at Kirkelig Fellesråd slutter seg til flertallsuttalelsen i Oslo Bispedømmeråd og anerkjenner at Jakob er et fellesprosjekt for KKV og kirken i Oslo. På den bakgrunnen kan de akseptere det leienivået driften kan makte. Så samarbeider vi om å løse de større vedlikeholdsutgiftene som vil komme i fremtiden slik vi har gjort til nå.

Motivasjonen for at kirkens ledelse ikke vil tjene penger på Jakob, men ved ekstraordinære behov går i dialog med myndighetene må være at KKV/Kulturkirken Jakob anses som viktig for kirken i Oslo og i landet. Det er ikke det samme som å påta seg alle fremtidige regninger.

Å si opp KKV blir ett skritt fram og fire tilbake: Man kan kanskje få høyere årlig inntekt, men man mister en viktig virksomhet, frasier seg muligheten til å få ekstraordinære penger til bygningen, frasier seg muligheten til fortsatt offentlig støtte til kunstproduksjonsarenaen Kulturkirken Jakob på flere millioner i året, og reduserer den opparbeidede goodwillen som Oslokirken i dag samlet er i besittelse av.

Erik Hillestad

Del artikkel