Vårt Land hadde den 28.januar en bredt anlagt artikkel som fortalte at kulturkirkebegrepet er i ferd med å erobre terreng i Den norske Kirke. Kulturkirken Jakob var den første kulturkirke i landet og ble åpnet 18.februar for 11 år siden.

Det er gledelig at mange har begynt å bruke begrepet og ser verdien av kunst i kirken og kirke i kunsten. Det er et håp at vi i løpet av dette desennium vil oppleve at de aller fleste byer og sentra i landet har en eller flere kulturkirker, og at kirkebygg på steder hvor antallet menighetskirker er større enn befolkningsgrunnlaget gir behov for, kan få en tilsvarende funksjon som Jakob. Det er langt bedre enn å avsjele kirkene og gjøre dem til hoteller, restauranter eller leilighetskomplekser, slik vi har sett eksempler på i andre land.

For det første er en kulturkirke en manifestasjon av den dype samhørigheten mellom kirken og kunsten. For det andre er det godt å ta vare på kirkene som symbolbygg og forvaltere av arv og verdier, framfor en funksjonalistisk og pragmatisk nyttetenkning omkring bygninger som engang ble viet til en visjonær ide. Når det nedarvede gudsordet transformeres og flyter inn i dristige og uforutsigbare, frie kunstneriske uttrykk midt i blant oss, er vi tross all risiko dette innebærer, kanskje nærmere inkarnasjonens mysterium enn i mang en vakker preken som har alt på det tørre i forhold til autorisert teologi.

Men samtidig er det viktig at begrepet kulturkirke ikke blir utvannet til å bety alle kirker som iblant har et kulturarrangement. Det blir for lettvint. En kirke kan ikke bruke begrepet kulturkirke uten at det er en aktivitet der som tar kunsten og kunstnere på alvor. Det betyr en åpenhet for kunstens premisser om frihet og dristighet og en annen forståelse av kunst enn en dekorativ og ”estetisk” funksjon eller en rent instrumentell tenkning der kunstneriske uttrykk primært skal tjene en forkynnende agenda. Hvis ikke Kirken med stor K fastholder dette mister den troverdighet som aktør på kunstfeltet.

Vi minner om 10 bud for en Kulturkirke som undertegnede framførte i 2004 under forberedelsene til dannelsen av Norges 2. kulturkirke; i Valestrand i Sunnhordland:

1. En Kulturkirke skal være en aktiv pådriver for andre kulturarrangementer i kirken enn gudstjenesten.
2. En kulturkirke skal leve i dialog med kunstscenen i nærmiljøet.
3. En Kulturkirke er opptatt av å være en naturlig scene for samtidskunsten.
4. En kulturkirke respekterer og markerer kirkens annerledeshet
5. En kulturkirke er våken for at kirkerommet er ladet.
6. En kulturkirke ser på kunsten som en kraft vi skal la oss utsette for.
7. En kulturkirke rommer lekende mennesker
8. En kulturkirke forstår at den også er tradisjonsbevarer, identitetsmarkør og forvalter av stedets kulturtradisjoner.
9. En kulturkirke møter kunstnerne med tillit.
10. En kulturkirke tillater at det bannes i kirken.

Erik Hillestad

Del artikkel